Roster | U15

Apellido y NombreFecha de Nac. Tipo de Doc.NumeroNacionalidad
Veron, Diego31/07/07DNI48,218,037ARG
Otano, Gonzalo08/03/07DNI47,882,038ARG
Landriel, Natanael10/22/2007DNI48,370,123ARG
Otano, Franco12/07/08 DNI48,941,674ARG
Verducci, Roman02/20/2008DNI48,585,861ARG
Caballero, Milton03/05/08DNI48,901,938ARG
Zalazar, Nehemias05/04/08DNI48,698,813ARG
Barraza, Jeremias20/10/08DNI48,942,620ARG
Palacios, Micaias10/10/08DNI49,088,650ARG
Maidana, Tahiel14/12/09DNI54,887,219ARG
Carboni, Emmanuel07/08/08DNI48,801,156ARG
Zanchez, Enzo29/05/09DNI49,371,222ARG
Veron, Eduardo21/09/09DNI49,959,546ARG
Torres, Tahiel 29/10/09DNI49,980,613ARG
Aguilar, Abdias03/11/09DNI49,890,689ARG
Saenz, Santino18/03/09DNI49,413,216ARG